Vedenie účtovníctva Sme dôveryhodný, skúsený a profesionálny.

Pohodlné spracovanie účtovníctva, fakturácie, DPH (mesačne, kvartálne, opravy-dodatočné priznania), skladu a maloobchodného predaja.

Vždy aktuálna legislatíva načas zapracovaná do účtovníctva. Pokročilé funkcie a kontroly nám umožnia sledovať stav Vašej firmy rýchlejšie, presnejšie a bez zbytočných chýb.

business-861323

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Aj keď máme dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva veľmi veľkých firiem. 

Naše služby sú kvalitné a odborné, vyvarujete sa tak budúcim nákladom, ktoré vznikajú pri neodbornom vedení účtovníctva. Pridajte sa k nám a staňte sa naším klientom.

Prečo čakať? Krátka konverzácia by mohla vyriešiť vaše problémy s účtovníctvomNaši špecialisti sú milí a nestrácajú čas! Vypočujeme si vaše potreby a výzvy, odpovieme na vaše otázky a potom prediskutujeme vaše možnosti tvorby cien.
logo 2

1. Účtovnícke služby

Naša firma poskytuje kvalitne a profesionálne účtovnícke služby. Firma má moderné technológie a tak podporujeme priame pripojenie to klientského účtovníctva cez server.
 
Vedenie účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva aj jednoduchého účtovníctva v účtovníckom softvéri.

Triedenie dokladov

Súčasťou účtovníctva je triedenie a usporiadanie prijatých dokladov, kde sa odkryjú potencionálne chyby.

Kontrola účtovných dokladov

Formálna kontrola všetkých účtových dokladov spoločnosti aby účtovné doklady spĺňali všetky náležitostí zo zákona (predkonácie atd.)

Zápis účtovných prípadov

Zápis a správne zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovníckeho programu, kontrola zaúčtovania na správne účty, tvorba a zaúčtovanie na analytické účty aby sa umožnilo manažérske účtovníctvo a zaúčtovanie do správneho obdobia.

Účtovný denník a hlavná kniha

Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy.

Správa

Poskytnutie vzdialených prístupov do účtovníctva cez server a podpora pri vyhotovovaní rôznych faktúr, evidencií, prevodov a viac.

2. Koncoročné práce

Koncoročné prace sú sofistikované komplexne účtovnícke prace uzávierkového charakteru spojené s prípravou daňového priznania a optimalizáciou daňového zaťaženia.
 
Odsúhlasenie

Odsúhlasenie zostatkov majetku a záväzkov a uzatvorenie účtov hlavnej knihy.

Inventarizácia

Spracovanie inventúry majetku a záväzkov, vyhotovenie inventarizácie, majetku a záväzkov spoločnosti, zaúčtovanie inventarizačných rozdielov.

Uzávierka

Uzatvorenie účtovníctva bežného účtovného obdobia.

Účtovná závierka a daňové priznanie

Vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, účtovnej závierky bežného účtovného obdobia/účtovných koncoročných výkazov, cash flow a poznámok. Kontrola správnosti a následné zaslanie výkazov na patričné miest ako daňový úrad a zbierka listín.

 
Kontrola celého účtovníctva

Záverečná kontrola celého účtovníctva. Kontrola sa zameriava na kompletnosť účtovníctva. Či sú všetky účtovné prípady zaúčtované na správny účet, do správneho obdobia a či je každý prípad

Posúdenie z hľadiska daní

Záverečná kontrola daňovým poradcom. Táto kontrola sa zameriava na daňový aspekt účtovných prípadov. Odhaľuje nedostatky a pomáha pri optimalizácie daní. Klient ušetrí na daniach.

Špičkové účtovnícke služby pre Vašu malú, strednú či väčšiu firmu.

3. Evidencia DPH a dane

Vedenie evidencie DPH je veľmi dôležite. V našej firme máme nastavené špeciálne kontrolné procesy aby nedošlo k chybe pri vypĺňaní kontrolného výkazu a aby sa zamedzilo daňovej kontrole.
 
Vedenie evidencie DPH

Kontrola dokladov z hľadiska nároku na odpočet DPH. Dlhodobé a strategické plánovanie DPH. Posúdenie každého účtovného prípadu z hľadiska DPH pre plnú zákonnú optimalizáciu DPH.

Súhrný a kontrolný výkaz

Vyhotovovanie súhrnného a kontrolného výkazu k DPH ich kontrola a podanie. Komunikácia s vedením firmy.

Vyhotovenie priznaní k DPH

Vyhotovenie a podanie priznaní k DPH.

Ročné vysporiadanie dane zo závislej činnosti

Ročné vysporiadanie dane zo závislej činnosti ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a vyhotovenie ročných hlásení.

 

4. Odborné konzultácie

Existuje množstvo prípadov pri vedení účtovníctva, kedy klient potrebuje odborné poradenstvo a analýzy. Od vypracovania vnútropodnikových smerníc po dodanie materiálov k výpočtu prémií konateľov.
 
Konzultácie k ekonomickej problematike

Konzultácie, posúdenia analýzy rôznych problematík z ekonomickej oblasti. Napríklad vypracovanie ekonomických analýz materskej firme.

 
Konzultácie k účtovnej problematike

Vypracovanie rôznych analýz evidencií z účtovnej oblasti. Napríklad analýza účtovníctva alebo posudok zaúčtovania určitých účtovných prípadov.

Konzultácie k daňovej problematike

Zastupovanie klienta v jednaní s daňovým úradom / podľa potreby, na základe splnomocnenia klientom. Vypracovanie posudkov z oblasti daní.

5. Mzdové služby

Mzdy sú komplexnou súčasťou účtovníctva. Mzdy vedieme ako súčasť účtovníctva ale aj na individuálnej báze.
 
Spracovanie mzdovej agendy

Výpočet mzdových nárokov, povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

Správa miezd

Nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti s výkonom závislej činnosti

Mesačné výkazy

vypracovávanie mesačných výkazov do poisťovní a ich poslanie

Potvrdenia

Vyhotovovanie potvrdení súvisiacich s mzdovou problematikou zamestnancom spoločnosti

Bankové prevody

Vyhotovenie bankových prevodných príkazov, súvisiacich so spracovávanou mzdovou agendou